skip to Main Content

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

– hatály: 2020. október 16. –

I. Bevezetés, tárgyi hatály

A KM Kerámia mint adatkezelő elkötelezett a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok betartása és az adatkezelés jogszerűségének fenntartása iránt. Jelen adatkezelési szabályzat a GDPR rendelkezéseinek megfelelően, egyszerű és átlátható megfogalmazással tartalmazza az Adatkezelő Kezelt Adatokkal kapcsolatos tevékenységét. Jelen szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon történő adatátadás és az Adatkezelő részére szerződés vagy más jogügyleten alapuló személyes adat átadására is.

II. Fogalmi meghatározások

Adatkezelő: A KM Kerámia, amelynek részletes adatai a III. fejezetben találhatók.

Kezelt adat: Az Adatkezelő által begyűjtött és adatkezeléssel érintett adatok
összessége.

Érintett: Az a természetes személy, akinek Személyes Adatát az Adatkezelő kezeli.

Személyes adat: Az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”)
vonatkozó bármely információ.

GDPR: Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet).

III. Az Adatkezelő adatai, elérhetőségei

Cégnév: KM Kerámia
Székhely: 7754, Bóly, Kossuth Lajos u. 24.
Adószám: 53044671-1-22
Nyilvántartási szám: 53044671-2341-231-02
E-mail: kmkeramia@gmail.com
Az Adatkezelő képviselője: Kató Mónika

IV. Az adatkezelés jogalapja, szabályai

1. Az Adatkezelő részére az Érintett Személyes adatot vagy az Adatkezelő által üzemeltetett honlapokon, vagy az Adatkezelő és az Érintett között szóban vagy írásban létrejött szerződés alapján adhat át. Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége a GDPR által meghatározott szabályok és elvek szerint történik, különös figyelemmel a GDPR 32. cikkére. Az adatkezelés időtartama valamennyi esetben a Személyes adatok átadásától, vagy a szerződésszerű teljesítéstől számított 5 (öt) év.

2. Az Adatkezelő által üzemeltetett honlap az alábbi: www.kmkeramia.hu

3. Az Adatkezelő által üzemeltetett honlapon a honlap látogatója a Személyes adatai közül a nevét, e-mail címét és telefonszámát adhatja meg, kiegészítve a szabadon szerkeszthető felületeken további Személyes adatnak minősülő adattal. Az adatvédelmi szabályok elfogadásával és a „Küldés” felületre kattintással az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Érintett Személyes Adatait az Adatkezelő kezelje (az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás). Az Adatkezelő a honlapon megadott Személyes adatokat kizárólag abból a célból kezeli, hogy az Érintettel a kapcsolatot kérdése megválaszolása céljából felvegye, az Érintett által meghatározott kérdésben árajánlatot készítsen.

4. Az Érintett a Személyes adatok körét átadhatja az Adatkezelővel kötött szerződés vagy
más okirat útján. Ezen dokumentumok útján az Érintett az alábbi adatokat adhatja át:

a) név;

b) születéskori név;

c) anyja neve;

d) születési hely, idő;

e) lakcím, levelezési cím.

A jelen pont szerinti okiratok aláírásával az Érintett hozzájárul, hogy a dokumentumban foglalt célok elérése érdekében az Érintett Személyes adatait az Adatkezelő kezelje (az adatkezeléshez történő önkéntes hozzájárulás). Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy Kezelt adatokat kizárólag a szerződés megfelelő teljesítése és az Adatkezelő jogos igénye érvényesítése érdekében kezeli. Az Adatkezelő a GDPR 7. cikke szerint tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelési engedély bármikor írásban visszavonható, azonban a visszavonás előtti adatkezelés jogszerű marad.

5. Az Adatkezelő informatikai rendszerei székhelyén találhatóak meg. Az Adatkezelő a Kezelt adatokat az elvárható megfelelő intézkedésekkel védi, elsősorban a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, továbbá a hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés hatékony védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Az adatkezelés során a Kezelt Adatokhoz csak az erre feljogosított személy fér hozzá, az Adatkezelő pedig folyamatosan rendelkezésre áll az Érintett igényeinek érvényesítése érdekében.

6. Az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, így különösen a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó adatokat sem.

7. Az Adatkezelő a Kezelt Adatokat harmadik országba nem továbbítja, automatizált
döntéshozatalt nem alkalmaz.

V. Az adatkezeléshez fűződő jogok

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az alábbi jogok illetik meg az adatkezeléssel
kapcsolatosan:

1. Hozzáféréshez való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Kezelt adatokról és az adatkezelés további, a GDPR 15. cikkének (1) bekezdésében megfogalmazott körülményeiről tájékoztatást kapjon.

2. Helyesbítéshez való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlanul Kezelt adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányosan Kezelt Adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Kezelt adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó Kezelt adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Kezelt adatok kezelésére már nincsen szükség, az Érintett az adatkezeléshez való hozzájárulást visszavonja, vagy az adatkezelés jogszerűtlen volt.

4. Korlátozáshoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza
az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az Érintett vitatja a Kezelt Adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze azok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a Kezelt Adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Kezelt Adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

5. Adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

VI. A Hatóság elérhetősége, jogorvoslati tájékoztatás

Az Adatkezelő tájékoztatja Érintettet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban keletkezett
bármely panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postai cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 1 391 1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

VII. Hatályos jogszabályok

A tárgykört szabályozó jogszabályok:

▪ GDPR

▪ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Adatkezelő további felvilágosítást a jelen szabályzat III. fejezetében található elérhetőségen nyújt az adatkezeléssel kapcsolatosan, továbbá az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatokat is erre az elérhetőségre szükséges megküldeni.

Budapest, 2020. október 16.

KM Kerámia

Back To Top